Reglement Internationaal Culinair Paspoort

Voorwerp en definitie

 1. Dit reglement regelt de gezamenlijke promotieacties van de volgende drie horecabedrijven: café 't Hoekske, Bergstraat 2, te 2220 Heist-op-den-Berg; 't Eetkafee, Bergstraat 2b te 2220 Heist-op-den-Berg en 't Eetkafee, Jozef Tielemansstraat 30 te 3200 Aarschot verder genoemd de promotievoerders.
 2. Het reglement beperkt zich tot de promotieacties die gevoerd worden onder de naam "internationaal culinair paspoort" en die lopen van vanaf 7/3/2010 zover deze worden gecoördineerd door K&C CVBA, Jozef Tielemansstraat 30 te 3200 Aarschot.
 3. Het bestuur waarvan sprake is de raad van bestuur van K&C CVBA, die opdrachthouder is van elk van de respectievelijke uitbaters van de bovengenoemde horecabedrijven en dit in zake het organiseren en coördineren van deze promotieacties.
 4.  De deelnemer is elke klant die wenst gebruik te maken van één van de voordelen verbonden aan de acties
 5. Het "internationaal culinair paspoort" is de individuele deelnamekaart waarop de deelnemer rechtmatig en reglementair het vereiste aantal stempels verzamelt om als deelnemer aanspraak te kunnen maken op deelname. Het internationaal culinair paspoort is uniform en geldig bij elke promotievoerder.
 6.  Een stempel wordt op het internationaal culinair paspoort aangebracht telkens wanneer de deelnemer bij één van de promotievoerders een hoofdgerecht betaalt met een aankoopwaarde van ten minste € 6 Uitgesloten zijn die gerechten die reeds voorwerp zijn van een of ander klantenvoordeel, prijs- of groepskorting.

Voordelen

 1. Na het bijeen halen van 11 stempels op het internationaal culinair paspoort heeft de deelnemer recht op een gratis halve liter huiswijn. Hij kan dit voordeel slechts éénmaal optrekken maar is steeds vrij te kiezen bij welke promotievoerder ongeacht waar hij de stempel zou hebben behaald.
 2.  Na het bijeen halen van 20 stempels heeft de deelnemer recht op een éénmalige korting van maximaal € 6.20, op de aankoop van een volgend hoofdgerecht. Hij kan dit voordeel slechts éénmaal optrekken maar is steeds vrij te kiezen bij welke promotievoerder ongeacht waar hij de stempel zou hebben behaald.

Voorwaarden en schikkingen

 1. Deelnemer erkent en aanvaardt door zijn deelname alle voorwaarden en schikkingen die deze promotieacties regelen waaronder de bepalingen dit reglement en alle heden of later genomen schikkingen of beslissingen ter zake.
 2.  De kortingen of de voordelen kunnen nooit of op generlei wijze leiden tot enige tegemoetkoming andere dan de genoemde voordelen noch tot enige terugbetaling bij niet of niet volledig optrekken van de toegekende voordelen. Een niet opgebruikt saldo dat zou ontstaan zijn vervalt onmiddellijk en geeft geen enkel tegoed.
 3.  Alle niet in dit reglement opgenomen schikkingen zijn voorwerp van een beslissing van het bestuur. De deelnemer kan onder geen beding rechten of verhaal laten gelden ten opzichte van schikkingen, beslissingen of aan het reglement aangebrachte wijzigingen.
 4. Het bestuur kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor tekortkomingen of fouten die zouden ontstaan bij het opnemen van de behaalde voordelen
 5.  Inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer volgens de wet van 8/12/92, geeft elke deelnemer impliciet zijn toestemming aan K&C CVBA tot het gebruik van de gegevens vermeld op het internationaal culinair paspoort bij mailings van commerciële, informatieve of publicitaire aard. Elke deelnemer behoudt het recht om zijn gegevens in te zien, te laten verbeteren of te laten schrappen.
 6. . Dit reglement werd opgesteld en aangenomen door het bestuur op 14/06/2010 en vervangt alle vorige. Het werd onmiddellijk aanvaard en per 14/06/2010 in voege gesteld door de uitbaters van de promotievoerende horecabedrijven.